אקולוגיה

 ד"ר ילנה ז'בלב

 

אקולוגיה היא מדע העוסק ביחסי הגומלין בין אורגניזמים לסביבתם. בהגדרה הרחבה, האדם הוא חלק מן הסביבה הזאת. במחקרים האקולוגיים והסביבתיים הנערכים במחלקה לגיאוגרפיה ניתן דגש להשפעות של האדם על הסביבה, ועל האורגניזמים והמערכות האקולוגיות המתקיימים בה. לדוגמא, שימושי קרקע בידי האדם משפיעים בעוצמה על דגמי התפוצה והמפזר של מינים רבים מאוד, ממשק של מערכות אקולוגיות טבעיות או חצי-טבעיות, כגון השארת מסדרונות אקולוגיים לקישור בין שטחים פתוחים, תכנון שמורות טבע, אקולוגיה אורבנית, השפעות של שינויים במערכות ימיות על מי-תהום באקוויפר, השלכות של התפלת מים על המערכת החופית, כולם מהווים חלק מעמודי התווך של המחקר האקולוגי והסביבתי.

בנוסף להשפעות הישירות של האדם על מערכות אקולוגיות טבעיות והאורגניזמים החיים בהן, מחקרים רבים עוסקים בשאלות רחבות ובסיסיות יותר הקשורות באקולוגיה וסביבה, כגון השפעות של אקלים ותנאי סביבה נוספים על הרכב המינים בסביבות שונות ובסקאלות מרחביות שונות, הקשר בין מגוון מינים ומגוון גנטי בחברות אקולוגיות והשפעות של תכסית על תהליכי סחיפת קרקע.

הקשר בין אקולוגיה לגיאוגרפיה לא תמיד היה ברור, אולם ככל שהשאלות האקולוגיות מכילות בתוכן רכיבים מרחביים רבים יותר, כך הקשר הולך והופך להדוק. השאלות הנחקרות על-ידי החוקרים במחלקה הינן בעלות מרכיב מרחבי מובהק, ולכן למעשה לא ניתן להפריד בינן לבין שאלות מעולם הגיאוגרפיה הפיסית.