הנחיות מחלקתיות תואר שני

הנחיות לקראת רישום לקורסים לשנת תשפ"ה המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות

סטודנט/ית יקר/ה,

המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות מברכת אותך על קבלתך ללימודי התואר השני לשנת הלימודים תשפ"ה ומאחלת לך הצלחה.

להלן מידע שיסייע לך בעת הרישום:

מבנה הלימודים

להלן מסלולי הלימודים לתואר השני – מסלולי א' (עם תזה) ומסלול ב' (ללא תזה): תכניות לימודים מפורטות לכל המגמות לתואר שני לשנה"ל תשפ"ה ניתן למצוא באתר המחלקה

מסלול א'- עם עבודת מחקר

  1. תכנית "גאוגרפיה וסביבה"  בהיקף של 12 ש"ש (24 נ"ז): במסלול זה  ישנה אפשרות להתמחות באחת משתי ההתמחויות: "נוף וסביבה" או "חברה וסביבה". לתשומת ליבכם: בחלון הזמן לעריכת מערכת השעות - על הסטודנט לבחור התמחות.
  2. תכנית "מדעי כדור הארץ והסביבה" בהיקף של 14 ש"ש (28 נ"ז): מסלול עם תזה בלבד, על הסטודנט לבחור מנחה שילווה אותו במהלך לימודיו, ידריך אותו בהכנת עבודת הגמר ויקבע יחד אתו את הקורסים אשר ילמד.
  3. תכנית רגולציה ומדיניות סביבתית" בהיקף של 21-25 ש"ש (42-50 נ"ז): התכנית משותפת לפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה וסביבה ותעניק לסטודנטים כלים בין-תחומיים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים.
  4. מגמת "טכנולוגיות מידע גאוגרפיות" בהיקף של 12 ש"ש (24 נ"ז): המגמה מציעה תכנית לימודים ומחקר חדשניים המיועדים לבעלי תואר ראשון בגאוגרפיה וסביבה ותחומים קרובים. התחום כולל טכנולוגיות ופיתוחים חדשניים כגון מערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג, GIS (פיתוח בסביבת ממ״ג, חישה מרחוק, גאוסטטיסטיקה, סייבר ועוד. כלים אלה משמשים תחומי מחקר ועשיה חדשניים במחלקה ובעולם התעסוקה.
  5. מגמת "ניהול וחדשנות סביבתית בחברות" בהיקף של 12 ש"ש (24 נ"ז): מגמה ייחודית וחדשנית מסוגה בארץ שצוברת תאוצה באוניברסיטאות המובילות בעולם. המגמה מציעה מגוון כלים לקידום קיימות סביבתית בחברות, הניצבות מול לחצים וגוברים בממשק היומי שלהם עם נושאי הסביבה המופעלים מצד מתחרים, צרכנים, וארגוני החברה האזרחית.
  6. מגמת: "תכנון עירוני" בהיקף של 17 ש"ש (34 נ"ז) : המגמה מציעה הבנה מעמיקה של התיאוריה והפרקטיקה של תכנון עירוני תוך דגש מעשי על הממשק בין תכנון ובין קיימות, פתרונות מבוססי טבע, ותפקיד המחקר בין התיאוריה לפרקטיקה בתכנון עירוני.
  7. מגמת "לימודים עירוניים" בהיקף של 14 ש"ש (28 נ"ז): המגמה משלבת היבטים תאורטיים, מתודולוגיים ויישומיים בתחומי לימודי העיר והעירוניות, כולל קורסים באוריינטציה היסטורית, חברתית, תרבותית, כלכלית, פוליטית, משפטית וסביבתית.

מסלול ב'- ללא עבודת מחקר

      8. תכנית "גאוגרפיה וסביבה" בהיקף של 18 ש"ש (36 נ"ז): מסלול זה מורכב משתי ההתמחויות: "נוף וסביבה" ו"חברה וסביבה".

      9. תכנית רגולציה ומדיניות סביבתית בהיקף של 24-28 ש"ש (48-56 נ"ז): התכנית משותפת לפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה וסביבה ותעניק לסטודנטים כלים בין-תחומיים                    להתמודדות עם אתגרים סביבתיים. בראש התכנית עומד פרופ' אורן פרז מהפקולטה למשפטים. מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה מובילה את התכנית ד"ר אורית רותם.

     10. מגמת "טכנולוגיות מידע גאוגרפיות" בהיקף של 18 ש"ש (36 נ"ז): המגמה מציעה תכנית לימודים ומחקר חדשניים המיועדים לבעלי תואר ראשון בגאוגרפיה וסביבה ותחומים קרובים.               התחום כולל טכנולוגיות ופיתוחים חדשניים כגון מערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג, GIS (פיתוח בסביבת ממ״ג, חישה מרחוק, גאוסטטיסטיקה, סייבר ועוד. כלים אלה משמשים תחומי מחקר               ועשיה חדשניים במחלקה ובעולם התעסוקה.

     11. מגמת "ניהול וחדשנות סביבתית בחברות" בהיקף של 18 ש"ש (36 נ"ז): מגמה ייחודית וחדשנית מסוגה בארץ שצוברת תאוצה באוניברסיטאות המובילות בעולם. המגמה מציעה מגוון               כלים לקידום קיימות סביבתית בחברות, הניצבות מול לחצים וגוברים בממשק היומי שלהם עם נושאי הסביבה המופעלים מצד מתחרים, צרכנים, וארגוני החברה האזרחית.

     12. מגמת: "תכנון עירוני" בהיקף של 21 ש"ש (42 נ"ז) : המגמה מציעה הבנה מעמיקה של התיאוריה והפרקטיקה של תכנון עירוני תוך דגש מעשי על הממשק בין תכנון ובין קיימות,                       פתרונות מבוססי טבע, ותפקיד המחקר בין התיאוריה לפרקטיקה בתכנון עירוני.

     13. מגמת "לימודים עירוניים" בהיקף של 18 ש"ש (36 נ"ז): המגמה משלבת היבטים תאורטיים, מתודולוגיים ויישומיים בתחומי לימודי העיר והעירוניות, כולל קורסים באוריינטציה                             היסטורית, חברתית, תרבותית, כלכלית, פוליטית, משפטית וסביבתית.

    בכל המסלולים הנ"ל: הסטודנטים חייבים להירשם לקורסי החובה בשנה א'  ובהתאם לתכנית הלימודים.

* בסיום התואר תוענק תעודה בגאוגרפיה ולימודי סביבה.

סיורים וסדנאות לימודיים

תלמידי המחלקה חייבים במהלך לימודיהם להשתתף בסיורים הצמודים לקורסים או בסדנאות שאליהם נרשמו שהינם חובה. תכנית הסיורים עם תאריכי הסיורים והסדנאות תפורסם באתר המחלקה ובלוח המודעות המחלקתי מתחילת שנת הלימודים.

לידיעתך, ע"פ החלטת וועדת מלץ: בסיורים לימודיים המתקיימים במסגרת קורסי חובה יגבה תשלום עבור ארוחות במחירי עלות. במסגרת קורסי בחירה יתכנו חיובים עבור הסעה בלבד, בהתאם להנחיות האוניברסיטה.

לידיעתכם יתכנו שינויים בתכנית הסיורים -  על הסטודנט החובה להתעדכן  - בהתאם לתכנית הסיורים המתעדכנת ומתפרסמת בלוח המודעות המחלקתי.

סטודנט/ית יקר/ה,

לאחר שבחרת את המסלול ואת ההתמחות שבו את/ה מעוניין/ת ללמוד, עליך להירשם לקורסים בשיטה שתוצג לפניך לאחר שתסיים/י קריאת המידע.

הרישום המקוון בנוי כך שבמהלך שנות לימודיך לתואר השני תלמד/י את כל הקורסים (קורסי התמחות, סמינריונים וסדנאות) המפורטים בטבלה וברשימת הקורסים, בהתאם למסלול ולמגמת הלימוד שבחרת.

 

אל תשכח/י כי עליך להשתתף בסיורים הצמודים לקורסים שתלמד/י ולחתום

על ההצהרה שלהלן ולהעבירה למזכירות המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות עד

לתאריך ה- 27.10.2024 (ניתן לשלוח למייל המחלקה: Geog.Dept@biu.ac.il)

 

לכבוד

המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות

אוניברסיטת בר-אילן

שלום רב,

 

אני הח"מ שם:___________________________            ת.ז :_________________________________

 

כתובת: __________________________________  טל: ____________________________

 

מאשר בזאת כי ידוע לי כי כחלק מתכנית הלימודים עלי להשתתף בסיורים הכוללים הליכה ומאמץ גופני.

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי אין לי כל מגבלה רפואית העלולה למנוע או להגביל את השתתפותי בסיורים אלו וכי אם יוודע לי על מגבלה כאמור, אודיע לכם בכתב ולא אשתתף בסיור, אלא אם כן אמציא קודם אשור רפואי להשתתפותי בו. ידוע לי כי במידה שלא אמסור הצהרה זו, חתומה על ידי, למשרדי המחלקה עד ליום 27.10.2024 אדרש להציג אישור רפואי קונקרטי כתנאי מוקדם להשתתפות בכל סיור.

חתימת הסטודנט: ______________________________