הנחיות מחלקתיות תואר ראשון

  הנחיות לקראת רישום לקורסים לשנת תשפ"ד המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

סטודנט/ית יקר/ה,

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר ראשון, במחלקה לגאוגרפיה וסביבה, לשנת הלימודים תשפ"ד ומאחלת לך הצלחה.

להלן מידע שיסייע לך בעת הרישום:

מבנה הלימודים

לימודי תואר ראשון במחלקה לגאוגרפיה וסביבה  מתקיימים במסלולים הבאים: חד-חוגי, דו-חוגי מובנה, דו-חוגי, ומסלול ישיר לתואר שני. תכניות לימודים מפורטות לכל המסלולים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ד ניתן למצוא באתר המחלקה.

1.  מסלול חד-חוגי

הסטודנטים  במסלול זה לומדים במחלקה אחת בלבד – גאוגרפיה וסביבה, בהיקף של 50 ש"ש (100 נ"ז) ומתמחים באחת משתי ההתמחויות: "נוף וסביבה" או "חברה וסביבה". (לתשומת ליבכם! בחלון הזמן לעריכת מערכת השעות - על הסטודנט לבחור  התמחות).

2. מסלול דו-חוגי מובנה

במסלול זה  לומדים התלמידים בשתי מחלקות – במחלקה לגאוגרפיה וסביבה בהיקף של 25 ש"ש (50 נ"ז) ובמחלקה אחרת בה קיים מסלול זה. הסטודנטים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה - מתמחים באחת משתי ההתמחויות:  "נוף וסביבה" או "חברה וסביבה". (לתשומת ליבכם! בחלון הזמן לעריכת מערכת השעות - על הסטודנט לבחור  התמחות).

 3. מסלול דו-חוגי

במסלול זה לומדים התלמידים  בשתי מחלקות - במחלקה לגאוגרפיה וסביבה בהיקף של 27 ש"ש (54 נ"ז) ובמחלקה אחרת בה קיים מסלול זה. תלמידים במסלול זה מתמחים באחת משתי ההתמחויות:  "נוף וסביבה"  או "חברה וסביבה" (לתשומת ליבכם! בחלון הזמן לעריכת מערכת השעות - על הסטודנט לבחור  התמחות).

4.  *מסלול ישיר לתואר שני (ראשון + שני)     

המחלקה מקיימת מסלול לימודים ישיר לתואר שני. תלמידים שסיימו לימודיהם בשנתיים ראשונות (במסלול חד-חוגי בלבד) בממוצע של 85 לפחות יוכלו להצטרף למסגרת זו בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון. הסטודנטים מתמחים באחת משתי מגמות: "נוף וסביבה"  או "חברה וסביבה"

*בהתאם לתקנון למסלול הישיר בחוברת פרטי מידע לתואר שני  ושלישי  לשנה"ל תשפ"ד. 

סיורים וסדנאות לימודיים

תלמידי המחלקה חייבים במהלך לימודיהם להשתתף בסיורים הצמודים לקורסים או בסדנאות שאליהם נרשמו - שהינם חובה - התאריכים לסיורים והסדנאות מופיעים בלוח המודעות המחלקתי מתחילת שנת הלימודים.

לידיעתך ע"פ וועדת מלץ: בסיורים לימודיים המתקיימים במסגרת קורסי החובה יגבה תשלום עבור ארוחות במחירי עלות. במסגרת קורסי בחירה יתכנו חיובים עבור הסעה בלבד, בהתאם להנחיות האוניברסיטה.

לידיעתכם יתכנו שינויים בתכנית הסיורים -  על הסטודנט - החובה להתעדכן  - בהתאם לתכנית הסיורים המעודכנת ומתפרסמת באתר המחלקה ובלוח המודעות המחלקתי.

 

סטודנט/ית יקר/ה,

לאחר שבחרת את המסלול שבו את/ה מעוניין/ת ללמוד ואת ההתמחות בתוך המסלול, עליך להירשם לקורסים בשיטה שתוצג לפניך לאחר שתסיים/י קריאת המידע.

הרישום בעזרת המחשב בנוי כך שבמהלך שנות לימודיך לתואר הראשון תלמד/י את כל הקורסים (קורסי מבוא ומיומנויות, קורסי בסיס, קורסי התמחות, קורסי בחירה, סמינריונים וסדנאות) המפורטים בטבלה וברשימת הקורסים, בהתאם למסלול ולהתמחות שבחרת.

לידיעתכם: בכל המסלולים הנ"ל -  על הסטודנט להירשם לכל קורסי החובה  - בהתאם לשנה"ל בה לומד הסטודנט.

*כל סטודנט חייב בתשלום מינימום שכ"ל לתאר עפ"י תקנון האוניברסיטה המופיע בחוברת הוראות להרשמה לשנה"ל תשפ"ד.

 

אל תשכח/י כי עליך להשתתף בסיורים הצמודים לקורסים שתלמד/י ולחתום על ההצהרה שלהלן ולהעבירה למזכירות המחלקה לגאוגרפיה וסביבה עד לתאריך ה- 18.10.2023 (ניתן לשלוח למייל המחלקה: Geog.Dept@biu.ac.il)

לכבוד

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

אוניברסיטת בר-אילן

 

שלום רב,

אני הח"מ שם:_______________________________ ת.ז: ____________________________

 

כתובת: __________________________________  טל: ____________________________

מאשר בזאת כי ידוע לי כי כחלק מתכנית הלימודים עלי להשתתף בסיורים הכוללים הליכה ומאמץ גופני.

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי אין לי כל מגבלה רפואית העלולה למנוע או להגביל את השתתפותי בסיורים אלו וכי אם ייוודע לי על מגבלה כאמור, אודיע לכם בכתב ולא אשתתף בסיור, אלא אם כן אמציא קודם אשור רפואי להשתתפותי בו. ידוע לי כי במידה שלא אמסור הצהרה זו, חתומה על ידי, למשרדי המחלקה עד ליום 18.10.2023 אדרש להציג אישור רפואי קונקרטי כתנאי מוקדם להשתתפות בכל סיור.

חתימת הסטודנט: ____________________________