גיאוגרפיה עירונית

ד"ר אורית רותם |  ד"ר ניר כהן

 

למחקר הגיאוגרפי תחומי משנה. אחד מהם קרוי הגיאוגרפיה היישובית. תחום זה עוסק בהתפתחותם של יישובים ומערכות יישוביות והוא מבחין בין הגיאוגרפיה העירונית לכפרית. הגיאוגרפיה העירונית מתמקדת בתפרוסת הערים במרחב ובגורמים המשפיעים על עיצוב הערים והתפתחותן: גורמים חברתיים, אידיאולוגיים-תרבותיים, כלכליים ופיסיים. בעבר התמקד המחקר הגיאוגרפי העירוני במאפיין חברתי-כלכלי של העיר: אזור מיושב בצפיפות שתושביו אינם עוסקים בחקלאות, כי אם בתעשיה, במסחר ובשירותים. מיקוד זה גם הכתיב את נושאי המחקר, לצד מחקר של תהליכים עירוניים (עיור, אורבניזציה) נחקרו תופעות ייחודיות לעיר: גבולות העיר, המבנה הפיסי שלה, שימושי קרקע עירוניים, תפקודים עירוניים, תחבורה עירונית, תחומי ההשפעה ויחסי גומלין בין הערים ובינן לעורפן הכפרי, הגירה: מן העיר לשוליה ומחוצה לה, ובתוך המרחב העירוני, התכנון העירוני, טיפוסי ערים במקומות שונים בעולם. מחקרים אלה בלטו ביחסם אל העיר כאל תופעה תיאורית-סטטית. הם הניבו תיאוריות גיאוגרפיות עירוניות, ובלטו בהן תיאוריות שחיפשו חוקיות בתפרוסת הערים במרחב ובארגון שימושי הקרקע והתפקודים העירוניים.

מאז שנות החמישים של המאה העשרים התרחב הדיון הגיאוגרפי העירוני לנושאים שנקשרו בתופעת העיור כתופעה חברתית-תרבותית-גלובלית. המחקר לא עוד מסתפק בנושאים כמו: מיקום העיר, תפקודיה ויחסי הגומלין בין חלקיה השונים ובינה ליישובים אחרים, אלא הוא מרחיב בתופעה העירונית כתופעה דינמית. המחקר מתרכז בתמורות המתרחשות במרחב העירוני, בתכנון ובפיתוח המתקיים בו, בהיווצרותה של "תרבות עירונית". כך למשל יעסוק המחקר העירוני בפערים חברתיים-כלכליים המתרחשים בעיר, יבחן את התכנון והשפעתו על היווצרותם; הוא יחקור היווצרותם של פרברים, לצד הגירה אל המרכז העירוני הישן והתחדשותו. המחקר ידון בתיירות עירונית כמו גם בהיווצרותם של מרכזי משנה בעיר. הוא יבחן את הסיבות להיווצרותן של ערי עולם המושפעות בעיקר מתהליכים גלובליים. בגלל אופיו הדינמי המחקר הגיאוגרפי העירוני משמש גם ככלי חיזוי של תופעות העתיד במרקם עירוני. למאפיין זה חשיבות בתכנון העירוני: הכרת המבנה הפיסי של העיר לצד ניתוח ההתפתחויות החברתיות והתרבותיות המתרחשות בעיר מסייעים בתהליך קבלת ההחלטות ביחס לעיצוב פני העיר ופיתוחה העתידי.