מר גל רוזנברג

שלחו לחבר
תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' ישי וינשטיין
כותרת המחקר
כימות ההשפעות של פעולות אגרוטכניות והרכב הנוף על תפוצה מרחבית של עשבים בחלקות בצל

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020