מר גל רוזנברג

תואר
M.Sc
מנחה/ים
פרופ' ישי וינשטיין
כותרת המחקר
כימות ההשפעות של פעולות אגרוטכניות והרכב הנוף על תפוצה מרחבית של עשבים בחלקות בצל
נושא המחקר

ההשפעות של פעולות אגרוטכניות והרכב הנוף על תפוצה מרחבית של עשבים בחלקות בצל

תאריך עדכון אחרון : 16/11/2021