תואר שלישי

מתקבלים תלמידים שסיימו את התואר השני בציון טוב ומעולה.

במסגרת לימודי התואר השלישי יכין הסטודנט עבודת דוקטורט בהנחיית אחד או שניים ממורי המחלקה. כמו-כן

ילמד הסטודנט בתוכנית מיוחדת שתקבע ע"י המנחה וראש המחלקה בהתאם לתחום התעניינותו ומחקרו של

הסטודנט.