תכנון

פרופ' עירית עמית-כהן | ד"ר רוני נהוראי | ד"ר צעירה מרואני | אדר' ד"ר קרן מטרני

 

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה מאפשרת לתלמידיה לתואר ראשון ושני להתמחות בהיבטים שונים של מדיניות התכנון וההשלכות על עיצובם והתפתחותם של מרחבים כפריים ועירוניים, מרקמים בנויים ושטחים פתוחים. ההוראה מתמקדת בהכרת כלי התכנון, היישום והפיקוח. המחקר פונה לקשרים בין התכנון, השימור (של נוף ונכסי תרבות) והפיתוח – היישומי, הכלכלי והחברתי. גישה זו מתאפשרת באמצעות קורסים המציגים היבטים סטטוטוריים ומשפטיים (קורס המקנה מידע וניתוח של חוק התכנון והבניה; תסקירי השפעה על הסביבה); קורסים וסדנאות באדריכלות, בתכנון סביבתי (אדריכלות ארץ ישראל, חוקי קרקע, מדיניות וניהול שטחים פתוחים, עיצוב נוף, הייצוג, הערך והמסר, אסטרטגיות בתכנון ובשימור, שטחים פתוחים וניהולם, הפארק והגינה העירונית – יחסי אוכלוסיה וקרקע).
ההתמקדות בקשרים בין תכנון שימור ופיתוח נתמכת בקורסים מעשיים, מערכות מידע גאוגרפיות (GIS), חישה מרחוק ואוטוקד מפ ובסדנאות מחקר שדה, הן במרקם בנוי והן בשטחים פתוחים. מתכונת הוראה זו תואמת צורכי תלמידים למחקר בתואר השני והשלישי המבקשים להתמחות בתכנון הן בהיבט הנופי והן בהיבט הבנוי. היא גם תואמת צורכי שוק עבודה, ביקוש גובר לבוגרים ומוסמכים שהתמחו בתקופת לימודיהם בניתוח הגישות התכנוניות וההשלכות על עיצוב המרחב והתפתחותו. מדובר ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות, מסגרות תכנון במוסדות ממלכתיים ומשרדי ממשלה, משרדים פרטיים הנדרשים ליועץ סביבתי המכיר את המערכת התכנונית, את החוק ואת המגמות המתפתחות בארץ ובעולם.