דרוש/ה מ"מ -חצי משרה לתפקיד מתכנן/ת סביבתי/ת

פירוט: 

דרוש/ה מ"מ -חצי משרה לתפקיד מתכנן/ת סביבתי/ת
כל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
תיאור התפקיד:
הכנה, עריכה ובקרה של מסמכים סביבתיים, תכניות ודוחות ניטור ארצי בפן הסביבתי אותם מבצעת
החברה. עבודה שוטפת מול יועצים מקצועיים בתחומי האקולוגיה והסביבה החופית וניהול
אדמיניסטרטיבי של אגף התכנון בחברה תיאום מול המשרד להגנת הסביבה וגופים סביבתיים נוספים.
משך זמן התפקיד:
חצי שנה עם אפשרות להארכה החל מינואר 2018 .
תנאי סף להגשת מועמדות:
בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה או תואר אקדמי המוכר על ידי משרד החינוך באחד מהמקצועות
הבאים: תכנון עירוני, הנדסת הסביבה, גיאוגרפיה, אקולוגיה, מדעי הים/סביבה.
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש לצרף העתק תעודת השכלה רלוונטית.
יינתן יתרון למועמד בעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן:
 ניסיון בעריכת מסמכים סביבתיים.
 ניסיון בעבודה מול הג"ס.
 ניסיון בעבודה בשפה האנגלית ו/או שליטה באנגלית ברמת שפת אם.
*יש לצרף המלצות בכתב או שמות ממליצים.

 

יצירת קשר: 

הגשת מועמדות:
פונים העומדים בדרישות תנאי הסף ומעוניינים להגיש מועמדותם לתפקיד, מוזמנים
להגיש מועמדותם באמצעות הדוא"ל Sarito@mccp.co.il בציון התפקיד הנדרש.
המועד האחרון להגשת מועמדות הוא עד יום ה- 24.12.17 עד השעה 13:00 .
*הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.
*החברה תבחן ביחס למועמד קיומו של חשש לניגוד עניינים והעדר רישום פלילי.