מלגות לחיילים משוחררים ע"ש בתיה עמיר ז"ל

הנדון: קרן מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים ע"ש בתיה עמיר ז"ל


אנו הח"מ, חיים משרקי ואילה פלקר משרקי, מתכבדים לפנות אליך כדלקמן: -


.1 הננו מנהלי הקרן הנ"ל אשר הוקמה עפ"י צוואתה של המנוחה בתיה עמיר ז"ל ומטרתה
מתן מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים.
.2 הקרן תעניק מדי שנה חמש מלגות לחמישה מועמדים שיגישו בקשה כמצ"ב, בסכום של
3,000 ₪ כל מלגה.
.3 המלגות יינתנו למועמדים שהינם חיילים משוחררים מצה"ל הלומדים לימודים אקדמיים
באוניברסיטה לתואר ראשון, מעוטי יכולת וגילם אינו עולה על - 25 שנה.
.4 נודה לכם באם תפיצו בקרב הסטודנטים את האפשרות לקבל מלגה כאמור לעיל.
)רצ"ב הטופס לבקשת המלגה(.
יש להגיש את הבקשות עד - 12.1.2017 .
.5 המען של הקרן הנ"ל הינו:
קרן מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים ע"ש בתיה עמיר ז"ל
אצל חיים משרקי
רח' קראוזה 36 חולון 5829108
Yula7@013.net.il
בכבוד רב,
חיים משרקי ואילה פלקר משרקי -
מנהלי הקרן

למודעה לחץ כאן

לטופס מלגה לחץ כאן